Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Służy do pozyskania certyfikatów (świadectw) efektywności energetycznej - tzw. białych certyfikatów.

Szczegółowe informacje:

- Dotyczy wyłącznie konkretnego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć mających służyć poprawie efektywności energetycznej.
- Wykazana oszczędność energii uzyskana dzięki realizacji przedsięwzięcia musi wynosić minimum 10 toe.
- Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z raportem z audytu musi być złożony do URE przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii osiągniętych w wyniku ich realizacji.

Szczegółowe informacje:

- Obowiązkowy raz na 4 lata - zgodnie z zapisami Ustawy za niewypełnienie obowiązku przewidziana jest kara finansowa.
- Dotyczy przedsiębiorstw w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej -zatrudniających średniorocznie minimum 250 osób lub przekraczających obrót netto wysokości 50 milionów euro.
- Uwzględnia całą gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa i obejmuje minimum 90% zużycia energii.
- Do URE składane jest zawiadomienie o wykonaniu audytu.
- Nie jest wiążący w zakresie wprowadzania analizowanych rozwiązań. Ustawa nie nakłada obowiązku realizacji przedsięwzięć.

Oferta Industria Pactum

- Weryfikacja przedsięwzięć pod kątem ich wpływu na efektywność energetyczną firmy.
- Wstępna kalkulacja możliwych do wykazania oszczędności energii
- Realizacja audytów
- Przygotowanie wniosków o wydanie świadectw efektywności energetycznej- Składanie wniosków do URE
- Konsultacje w zakresie sprzedaży białych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii- Rozliczenie w modelu success fee - najpierw pozyskujemy środkie, a dopiero potem otrzymujemy wynagrodzenie.